بذر شکوفایی

خیر و نیکی در نهاد همه آدم ها هست و با ایمان پیوندی ناگسستنی دارد، چرا که جهان هستی تجلی رحمت است،فقط کافیست اندیشه نیکو در دل بکاریم، اندیشه ای که در آن خیر و برکت است و امنیت و آرامش را به ارمغان می آورد... و این بذری است که با سرعت رشد می کند و شاخه می گستراند و باعث شکوفایی اندیشه های نیکوتر و زندگی زیبا ، در آینده ای نزدیک می شود و در سایه آرامش حاصل از آن شور و شوق زندگی به بار خواهد نشست...

 

 

 

پس نیک بیندیشیم...


نویسنده: | دانلود