کمال انسان

كمال انسان در گفتار حق و كردار به صدق است.

( پيامبر اكرم ص )

گفتار حق يك وجه دارد ولا غير. واما كردار بصدق: ظاهر دارد و باطن،

ظاهر رفتار صادقانه را مي توان در سه صورت ارزيابي كرد. صلابت واستقامت دردين، خدمت به خلق با اطاعت از سنت الهي و انصاف و دقت درحساب تجارت و معامله.

و شكل دوم كردار به صدق، باطن صدق است، يعني آنچه گويي انجام دهي و انچه را كه در رفتارنشان مي دهي در درون داشته باشي!

اما چگونه اين صداقت باطني كردار را بدست آوريم؟

قطعا با ايمان به دانايي و توانايي خود و تلاش در اين جهت، كه اگر با نظر لطف الهي و ياري خداوند همراه شود امكان صداقت در رفتار ميسر است...


نویسنده: | دانلود