سبك زندگي در كلام وحي

مفهوم زندگي در كلام خداي خالق هستي، زنده بودن، عالم و اگاه و ........ جاري بودن است

الله لا اله الا هو حي القيوم

زندگي تولدي بي پايان است .....خلقت هستي پاياني ندارد، پيوستگي و حركت دائمي است

معاد انتهاي زندگي نيست، روز حساب و كتاب است.... و زندگي ادامه دارد.

بهشت برين، وعده الهي، ادامه زندگيست، كه جايگاه درك حقيقي حضور است.....

و پاياني براي آن نميدانم...!!!!؟؟


نویسنده: | دانلود