فلسفه خلقت

انسان باید به صفات خدا مزین شود و متجلی صفات الهی و عظمت حق باشد، راه نزدیک و مسیر مشخص است و فلسفه خلقت جهان هستی چیزی نیست جز خدایی شدن انسان.

... به درون بنگر و راز و رمز هستی را پیدا کن، هیچ نمی یابی به جز نور عشق

نور! تمامش همین است و همه چیز و همه کس در نور حل می شود و فقط نور است که می ماند. الله نورالسماوات و الارض. و کافی است یک روزنه بیابی، نور را کفایت می کند که بر این بدن مرده تابیدن آغاز کند و روح را در کالبد جسم به حرکت در آورد.

در این ضیافت الهی در جستجوی این روزنه باش تا خدا را احساس کنی  و حضورش را با تمام وجود لمس کنی و به مقام رضا برسی و نمادی از خدای متعال و بزرگ بشوی.

در این زمینه کتاب "راز خلقت" تالیف، آیت الله جوادی آملی را می توان معرفی کرد.

 


نویسنده: | دانلود