سرمایه نقد

بر این باورم که اولین شاخص شخصیت انسان کلام اوست که باید همراه با تعهد باشد،

چرا که در این دنیای وانفسا اگر سرمایه نقد نداشته باشی کار بسی مشکل است و شاید در مواردی غیر ممکن.

خداوند سرمایه کلام را در اختیار ما قرار داده است، که اگر به طور صحیح مدیریت کنیم ارزشی بیشتر از اعتبار نقدی دارد. مدیریت این سرمایه تفاوتی با دیگر سرمایه های مادی و معنوی ندارد، حتی حساسیت بیشتری دارد که اگر در خصوص این سرمایه زیان کنید خسارتی بیشتر دریافت خواهید کرد.

این را می توان در صحنه فرهنگ تجارت بازارهای قدیم مشاهده کرد که

" مرد بود و قولش" و تنها بهای با ارزش، کلام بود

و هنوز هستند افرادی که کلامشان اعتبار بسیار دارد. و در صورتی این سرمایه تبدیل به بهترین می شود که کلام فرد در عمل او مشاهده شود و عمل است که برای آن ارزش می آورد و فرد میزان ارزش کلام را تعیین می کند و دانش بدون عمل عالم نمی سازد. 

خداوند نیز در آیه 2 سوره صف می فرمایند:

«لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفعَلُونَ»

چرا چیزی می‌گوئید که به آن عمل نمی‌کنید؟!


نویسنده: | دانلود