انگیزش

     اینگونه دریافت که برای ایجاد انگیزه ماندگار در نیروی انسانی، باید زمینه علایق نیروی انسانی را شناسایی کنیم و

فرد را بکاری بگماریم که به آن علاقمند است

 

 

و با در اختیار گذاشتن ابزار و مهیا ساختن محیط کار             

 

 

و تعیین استانداردهای علمی عملیاتی                                  

 

امکان یک ارزیابی دقیق را برای نیروی انسانی آماده کنیم                                                      

تا با درک صحیح از نتیجه عملکرد خود رضایت شغلی را در او ایجاد نماییم که این عاملی است ماندگار برای تداوم انگیزش به توسعه و پیشرفت! 


نویسنده: | دانلود