خزان

پاییز ریزش ظواهر و نمایش باطن خلقت است و چگونگی این رنگ باختن سرشار از زیبایی است.

سبزی که علامت نشاط و زندگی است تبدیل به نمایش رنگین روزهای توام با حزن و اندوه از دست دادن می شود و ریزش ظواهر حالی دیگر و متفاوت است.

پاييز يعني عريان شدن و ظواهر را كنار زدن و... پاييز نمايشي است از پيوستن و اينگونه است كه جان دنيايي را بايد داد تا زندگي جاويدان دريافت نمود

 

گل آرزوی من بین که خزان جاودانیست  

چه غم از خزان آن گل كه ز پي بهار دارد


نویسنده: | دانلود