نماز

هر نماز يك ميقات است...

زمان بر پايي نماز، هنگامه دريافت فيض مستقيم الهي است.

آنجاست كه حجابها برداشته مي شود و نا محرمي بين عبد و معبود باقي نمي ماند.

 

" اُ جيبُ دعوهًَ الداع اذا دعان" بقره ١٨٦

و دعاي دعا كننده را، به هنگامي كه مرا بخوانيد، اجابت ميكنم.

اگر اين ميقات را درك كنيم و در آن حضور داشته باشيم، از بركات آن بهرمند مي شويم.

 


نویسنده: | دانلود