به ديگران چه بياموزيم؟!

معلم و متعلم هر دو جایگاهی والا دارند چرا که هر دو در یک مسیرند، مسیر انسان بودن و خدائی شدن...

گام نهادن در مسیر آموختن تمامی راه است. اولای بر تمام علم ها، علوم انسانی است و اولین گام آموزش اخلاق است. چگونگی کلام را همراهی عمل لازم است تا آموخته شود، چرا که کلام به تنهایی موثر نخواهد بود و نهایت این خواهد شد که معلم، متکلم می شود و این امری عادیست که به وفور مشاهده می کنیم. اما جامعه ما به معلمینی نیاز دارد که به دیگران معلمی بیاموزند ، نه متکلمی. و اینگونه باید باشد که معلم به گونه ای سخن بگوید که متعلم ظهور کلام را در ظاهر و باطن معلم مشاهده کند و اینگونه است که شاگرد معلمی می آموزد و حضور او در کنار معلم الزاما کار را برای متعلم تمام کرده است و نقطه آغاز است.

صحنه را باید ساخت و علم را باید به نمایش گذاشت به گونه ای که شاگرد را به صحنه آوریم تا بازیگری بیاموزد


نویسنده: | دانلود