میهمانی خدا

جسم را بگزار

جايي براي من نيست همه اوست ولا غير

از جام عشق بنوش كه عطش را پاياني نيست.

به مهماني آمده اي كه خوابش عبادت است. در آغوش معبود خوابيدن را تجربه كن.

سكوت در آرامش چه لذت بخش وجان افزاست. !!!!


نویسنده: | دانلود