آینه را نشکنیم!

انسان آینه ای است که خدا خویشتن را در آن به تماشا نشسته است. آینه را نشکنیم !

انسان تجلی روح اعلاء خداوندی است و باید احترامش نمود.

به آن جسم خاکی منگر که در پشت آن جسم، روحی الهی است و فلسفه خلقت جهان هستی همین بس که جلوه هایی از شکوه خداوند به وسیله انسان در جهان هستی تجسم واقعی یابد.

ارزش انسان در همان روح است که باید آشکار شود و با حضورش در فضای جامعه شور و شادمانی بیافریند و این ممکن نیست مگر :

چو ایستاده ای دست افتاده گیر!

و این عاملی است برای رشد و تجلی صفات الهی در روح آدمی... 


نویسنده: | دانلود