الهی لبخند تو را آرزومندم

الهی چگونه زندگی کنم تا بتوانم با عشق و محبت، عملی انجام دهم تا تو را به شوق و وجد بیاورم؟!...
خدایا لبخند تو را آرزو دارم و می دانم که با عاشقانه حرکت کردن در راه تو ممکن می شود.کمکم کن تا در مسیری گام بردارم که با احساس حضور تو جانی تازه و روحی مشتاق بیابم.

الهی الطاف بی کرانت را شامل حال این بنده مشتاق بگردان تا با روحی الهی که خود هدیه داده ای اول بشناسم،سپس آلودگی ها را بزدایم و آنگونه که تو می خواهی بسازم، اول خود و بعد اطرافم را . و هر روز به سرچشمه جوشان محبت تو نزدیک تر گردم و این نظر لطف تو را می طلبد...
 


نویسنده: | دانلود