قلب مطمئن

خداوند به فضل خودش آرامش را به قلوب مومنين نازل مي كند! و اين زماني ممكن است كه دستوراتش را عمل كنيم و به اصول ابلاغي او كه توسط آخرين رسولش به ما رسيده اعتماد و يقين داشته باشيم و دیگر این كه در امور ديني خدا را حاضر ببینیم نه خلق او را! كه ريا در كار دين همه خدمت را ضايع مي كند و از ريشه و بن مي كند.

راهي است بس سخت كه فقط با همراهي خداي تبارك و تعالي ممكن است و اين وعده الهي است كه هميشه و همه جا بامومنين است 


نویسنده: | دانلود