هنر اندیشیدن...

همان گونه که بیندیشی، رفتار می کنی، پس اندیشیدن بیاموز "ای برادر تو همه اندیشه ای ما بقی خود استخوان و ریشه ای" آسان است! مثبت بیندیش و فقط زیبایی ببین! خوبی ها فزاینده اند و اصلاح کننده زشتی ها. بر خوب اندیشیدن تمرکز کن تا زمان کم نیاوری و از قافله پر سرعت جهان هستی عقب نمانی که غفلت، فرصت را از تو می گیرد و زمان که با ارزش ترین گوهر هستی است را از دست می دهی. به خدا اعتماد کن و از او بخواه که درست اندیشیدن را به تو بیاموزد و این با نیت خوب و اندیشیدن در راه و حدت و یگانگی ممکن می شود... (برای دریافت اطلاعات بیشتر در همین زمینه می توانید به مقاله - جایگاه اندیشه و تفکر در اخلاق اسلامی - در همین سایت مراجعه نمایید.)


نویسنده: | دانلود