و اینگونه عشق بوجود آمد...!

عامل پیدایش محبت خدمت است و خدمت نتیجه علم.

خدمت کیفی است و معیار اندازه گیری آن نزد خداوند است. پس نتیجه خدمت به دیگران را از خداوند باید دریافت نمود و نباید از دیگران توقع مزد و اجر داشت و اینگونه است که عشق ایجاد و دل به نور خداوند روشن می گردد، آن زمان که دیگران امکان خدمت برای تو را ایجاد می نمایند.تفاوت را به تماشا بنشین!!!؟؟؟... و این از بخشیدن بالاتر و بهتراست! اگر او نباشد که بخشش تو را قبول کند، تو هیچگاه طعم و لذت محبت را نخواهی چشید! و او بخشنده تر از توست که می پذیرد و این لذت را به تو هدیه می دهد و این والاترین است! مهرورزی را به خلقی چشانیدن و دنیایی را پر از مهر و محبت نمودن...

پس تو ای دل این هدیه را قبول کن تا دستی در ساختن دنیایی پر مهر داشته باشی و تمام این ها چیزی نیست جز محبت الهی که به تو توان بخشش و به دیگران اجازه قبول آن را عنایت کرده است و ما همه غرق در عشق الهی هستیم و شاید غافل از آن...


نویسنده: | دانلود