دانش ...

از دانش بگویم تا به مدیریت دانش و اهمیت آن پی ببریم، دانش چراغ عقل و سرچشمه فضل و برتری است، ریشه و اساس هر خیر و نیکی است، دانش سرمایه ای است زاینده، فعال و عامل ایجاد خلاقیت و اعتماد به نفس در فرد. با توجه به تمامی ابعاد موثر دانش در زندگی بشر ، مدیریت دانش برای بهره وری از منابع بی کران جهان هستی حقیقتی انکار ناپذیر است.


نویسنده: | دانلود