تولد و مرگ

هر تولدی مستلزم مرگ است و هر مرگی مستلزم تولد...

ای انسان در هر لحظه ی زندگی، چیزی در تو می میرد و چیزی دیگر متولد می شود. و چه زیباست اگر غفلت ها و هواهای نفسانیم را در معرض مردن قرار دهم و زمینه تولد و شکوفایی صفات الهی را در وجودم ایجاد نمایم .

زندگی و مرگ را می توان به دوبال پرنده تشبیه نمود که برای بالا و پایین رفتن نیاز به آنهاست و در پی هر مرگی باید تولدی باشد و این توان و تشخیص ماست که جلوه گر زیبایی ها می شود. چه زیباست اگر این دو بال مرا در جهت وصال دوست هدایت کند و هر مرگی در وجودم برای از بین بردن زشتی ها باشد و هر تولدی به شوق وصل او .

مرگ و زندگی مکمل یکدیگرند و نیازمند به هم و غفلت انسان مانع از درک این واقعیت جهان هستی می شود.

و یقین بدان که مرگ پایان راه نیست بلکه شکفتنی دیگر است!


نویسنده: | دانلود