بخشش و گذشت

بخشش اولین و والاترین صفت الهی است که باید بیاموزیم.

 

 

از چه ببخشیم؟!

از همان اسمائی که خداوند تمامی آن را به ما هدیه کرد. اولین درس، بخشنده بودن است! باید از خطای دیگران گذشت و حرکت به جلو را ادامه داد.

در گذشته ماندن غفلت بزرگ ما انسان هاست. با گذشت از گذشته بگذریم تا به امروز برسیم!


نویسنده: | دانلود