صاحب وقت!

صاحب وقت كسي است كه وقتش نه به انديشه گذشته گذرد و نه به فكر آينده!

كه هر دو گم كردن آن است، بلكه بايد در لحظه بود...

انسان نسبت به وقت جاهل است !

فرصت را بايد غنيمت شمرد، زمان در اختيار ما نيست! زمان ميگذرد و اين از موارد جهالت انسان است كه تصور مي كند زمان در اختيار اوست...

نه اين چنين نيست! بلكه استفاده از زمان در اختيار ماست و بهره بردن از آن! و لازمه اش تفكراست.

فكر ناب ترين و زيباترين وي‍ژگي انساني است. حاصل تفكر علم است كه فكر را زينت مي بخشد.

فرصت را غنيمت شمار و افكارت را به شكوه و زيبايي علم بياراي و داناييت راعمق ببخش كه زندگي را بهتر بفهمي!!!


نویسنده: | دانلود